Šperos.lt > Žemės ūkis > Žemės ūkio diplominiai darbai
Žemės ūkio diplominiai darbai

(19 darbai)

Asmeninio ūkio analizė Mažeikių rajoneĮvadas. Baigiamojo darbo objektas. Informacinių šaltinių apžvalga. Žemės ūkio reforma, jos vykdytojai. Asmeninio ūkio privatizavimo tvarka iki 1997m. Asmeninio ūkio privatizavimo įstatyminė bazė. Asmeninio ūkio analizė. Asmeninio ūkio privatizavimo tvarka po 1997m. Asmeninio ūkio privatizavimo įstatyminės bazės. Anotacija lietuvių ir vokiečių kalba. Zusammenfassung. Skaityti daugiau
Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisiĮvadas. Fitohormonai. Fitohormonų įtaka augalo ontogenezei. Sintetiniai augimo reguliatoriai. Lietuvoje vykdomų tyrimų apžvalga. Gazoninių žolių biologinės savybės. Tyrimų metodai ir sąlygos. Laboratorinių bandymų schemos ir parametrai. Lauko bandymo schema ir parametrai. Bandymo dirvožemio charakteristika. Meteorologinės sąlygos. Tyrimo duomenų aptarimas. Stilitų įtaka gazoninių žolių sėklų daigumui ir daigų augimui. Gazoninių žolių sėklų dygimas. Gazoninių žolių daigų ir šaknelių augimas. Gazoninių žolių daigų masė. Stilitų įtaka gazoninių žolių daigų vystymuisi lauke. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Ekologinės žemdirbystės plėtra LietuvojeĮvadas. Ekologinė žemdirbystė kaip alternatyva tradicinei žemdirbystei. Ekologinės žemdirbystės samprata ir ypatumai. Ekologinė žemdirbystės patirtis Europoje. Ekologinės žemdirbystės formavimosi Lietuvoje prielaidos ir veiksniai. Ekologinės žemdirbystės atsiradimo priežastys. Ekologinių ūkių sertifikavimas. Parama ekologiniams ūkiams. Ekologinės žemdirbystės plėtros problemos ir perspektyvos Lietuvoje. Ekologinio žemės ūkio plėtra. Ekologiškų produktų rinkos problema. Ekonominiai ekologinio ūkininkavimo rezultatai. Ekologinės žemdirbystės perspektyvos, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizėĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti energetinių plantacinių želdinių įveisimo kaštus. Literatūros apžvalga. Darbo objektas, metodai ir priemonės. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai ir organizacija. Tyrimo rezultatai. Energetinių plantacinių želdinių įveisimo kaštai. Energetinių želdinių plantacijų plėtros tendencijos. Išvados. Anotacija. Priedas (Anketa). Skaityti daugiau
Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonasĮvadas. Tikslas – taikant teorinės analizės ir interviu apklausos metodą išanalizuoti ir įvertinti kaimo plėtros galimybes Kelmės rajone. Kaimo plėtros raidą lemiantys veiksniai. Kaimo plėtros sampratos kaita. Kaimo vietovių pokyčius sąlygojantys veiksniai. Gyventojų skaičiaus ir jų struktūros pokyčiai. Užimtumas ir nedarbas. Kaimo ekonominė veikla. Kelmės rajono ekonominiai, socialiniai bei demografiniai rodikliai. Teritorija ir gyventojai. Kelmės rajono darbo rinkos apžvalga. Ekonominė veikla. Žemės ūkis. Ūkininkai ir Europos Sąjungos (ES) parama. Kaimo turizmas ir verslo informacijos centras Kelmės rajone. Kelmės rajono kaimo plėtros galimybių įvertinimas. Tyrimo metodo aprašymas. Demografiniai tiriamųjų duomenys. Ūkinės veiklos kaime įvertinimas. Savivaldybės teikiama parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Kelmės rajono kaimo plėtros galimybių įvertinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Kauno apskrities Prienų rajono Važatkiemio kaimo ūkininko žemės sklypo rekonstrukcijos projektasInformacijos šaltinių apžvalga. Svarbiausių sąvokų paaiškinimų žodynėlis. Įvadas. Rezultatai ir jų aptarimas. Prienų rajono gamtinės ir geografinės sąlygos. Žemės reformos teisinis pagrindas. Žemės reformos eiga Prienų rajone. Lietuvos Respublikos žemės fondas. Ūkininko ūkio rekonstrukcijos projektas. Kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimai. Bendrosios nuostatos. Reikalavimai patalpoms ir aplinkai. Svečių kambariai. Maitinimo patalpa. Virtuvė. Dušo (vonios) patalpa ir tualetas. Aktyvaus poilsio sąlygos. Baigiamosios nuostatos. Kaimo turizmo teisiniai pagrindai. Teisė teikti kaimo turizmo paslaugas. Kaimo turizmo paslaugų sutartys. Kontrolė, atsakomybė ir ginčų sprendimas. Ūkininko ūkio pertvarkymas į kaimo turizmo centrą. Apsaugos juostų formavimas ir išdėstymas. Ūkinės veiklos apribojimai ir gamtos auginiai sprendimai. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kelių apsaugos zonos. Elektros linijų apsaugos zonos. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Ekonominis rekonstrukcijos projekto vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kopūstų tręšimo optimizavimasĮvadas. Literatūros apžvalga. Baltųjų gūžinių kopūstų kilmė ir paplitimas. Biologinės ir morfologinės savybės. Baltųjų gūžinių kopūstų maistinė vertė. Respublikoje auginamos ankstyvosios baltųjų gūžinių kopūstų veislės. Agrotechnika. Tręšimas. Kopūstų ligos ir kenkėjai. Apsaugos priemonės prieš jas. Tyrimų metodika. Tyrimų schema, planas ir tręšimas. Bandyme naudotų trąšų charakteristika. Bandymų laukelių dydis. Naudota agrotechnika. Analizių ir tyrimų metodai. Tyrimų sąlygos. Dirvožemis. Meteorologinės sąlygos. Tyrimų rezultatų duomenys. Įvairių tręšimo sistemų įtaka baltiesiems gūžiniams kopūstams. Gūžių kokybė. Baltųjų gūžinių kopūstų auginimo ekonomika. Išvados. Santrauka anglų kalba. Skaityti daugiau
Paklojimo laiko ir skirtingos brandos linų stiebelių klojėjimosi ypatumaiĮvadas. Botaninis linų apibūdinimas. Augimo sąlygos. Veislės. Linų agrotechnika. Vieta sėjomainoje. Dirvos dirbimas. Rudeninis dirvų dirbimas. Pavasarinis (priešsėjinis) dirvų dirbimas. Sėkla, jos paruošimas ir sėja. Sėklos paruošimas. Linų sėja. Tręšimas. Pasėlių priežiūra. Linų apsauga nuo kenkėjų. Linų apsauga nuo ligų. Piktžolių naikinimas. Derliaus nuėmimas. Linų klojėjimas. Linų "gelbėjimas" vartant. Šiaudelių dorojimas. Tyrimų sąlygos ir metodai. Bandymų darymo metų vegetacinių periodų meteorologinės sąlygos. Bandymų laukų dirvožemio charakteristika. Tyrimų schemos ir metodai. Biometrinių matavimų metodai. Tyrimų duomenys ir jų aptarimas. Skirtingose brandose nurautų stiebelių klojėjimosi parametrai. Skirtingu laiku ir skirtingos masės kiekiu paklotų stiebelių atsiklojėjimo trukmė. Skirtingu laiku ir skirtingos masės kiekio paklotų stiebelių atsiklojėjimo struktūra. Skirtingu laiku ir skirtingos masės kiekiu paklotų stiebelių šiaudelių išeiga. Koreliacinė-regresinė analizė. Skaityti daugiau
Pasiruošimas žemės konsolidacijai LietuvojeSummary. Reziumė. Pratarmė. Žemės konsolidacija, jos samprata ir tikslai, konsolidacijos būdai. Žemės konsolidacijos samprata ir tikslai. Žemės konsolidacijos būdai. Žemės konsolidacijos vykdymas. Pasaulinė praktika. Bendros žemės konsolidacijos procedūros. Svarbiausių problemų aptarimas vykdant žemės konsolidaciją. Žemės sklypų savininkų ir ūkininkų sutikimo problema. Žemės sklypų vertės nustatymas. Kaimo plėtros skatinimas. Naujos ūkio žemės paskirstymas kiekvienam namų ūkiui. Naujų technologijų taikymas. Svarbūs klausimai vykdant žemės konsolidacijos bandomuosius projektus. Pasiruošimo darbai žemės konsolidacijai Lietuvoje. Žemės reforma. Žemės ūkio ir kaimo plėtra. Teritorija, gyventojai, užimtumas, švietimas, pajamos. Ūkių struktūra. Svarbiausi žemės ūkio ir kaimo plėtros tikslai. Žemės ūkio ir kaimo plėtros finansinė parama iš Europos Sąjungos (ES) fondų. Kliūtys žemės ūkio ir kaimo plėtrai. Žemės fragmentacijos (suskilimo) apimtis. Prielaidos naujai žemėtvarka krypčiai. Įstatymai ir organizacinė struktūra. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys žemės konsolidaciją. Bendra žemės tvarkymo ir administravimo organizacinė struktūra. Žemės sklypų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas. Pasiruošimas žemės konsolidacijai. Žemės konsolidacijos bandomieji projektai. Teisinės bazės paruošimas žemės konsolidacijai. Finansavimas. Galimos grėsmės. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Produktyvaus cukrinių runkelių pasėlio formavimas naudojant Terra–Sorb FoliarPagrindinių universitetinių studijų baigiamasis darbas. Santrauka. Įvadas. Bendros žinios apie cukrinius runkelius. Biologinės cukrinių runkelių savybės. Maisto medžiagų poreikis cukriniams runkeliams. Cukrinių runkelių tręšimo ypatumai. Tręšimas organinėmis trąšomis. Papildomas tręšimas skystosiomis trąšomis. Aminorūgščių naudojimas cukrinų runkelių pasėliuose.tyrimų sąlygos ir metodai. Tyrimų atlikimo vieta ir dirvožemio charakteristika. Lauko bandymų schema ir parametrai. Tyrimų metodai. Bandyme tirtos skystosios trąšos. Tirta cukrinių runkelių veislė. Cukrinių runkelių auginimo agrotechnika lauko bandymuose. Meteorologinės sąlygos. Darbo rezultatai ir jų analizė. Papildomo tręšimo per lapus įtaka cukrinių runkelių derlingumui. Papildomo tręšimo per lapus įtaka cukrinių runkelių šakniavaisių svoriui. Papildomo tręšimo per lapus įtaka šakniavaisių cukringumui. Papildomo tręšimo per lapus įtaka biologinio cukraus kiekiui. Papildomo tręšimo per lapus įtaka baltojo cukraus kiekiui. Tyrimo rezultatų ekonominis vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pušynų pagrindinio naudojimo kirtimų 1998-2002 metų analizė: VĮ Alytaus miškų urėdijaVĮ Alytaus miškų urėdijos pušynų pagrindinio naudojimo kirtimų 1998-2002 metų analizė. Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslas, uždaviniai, metodai ir apimtis. Tyrimų tikslas ir uždaviniai. Tyrimų metodai ir apimtys. Bendroji objekto analizė. Pušynų pagrindinio naudojimo apimčių 2000-2004 metais analizė. Pušynų pagrindinio naudojimo ypatybės Alytaus miškų urėdijoje. Pušies sortimentų judėjimas vidaus ir užsienio rinkoje. Alytaus miškų urėdijos vidaus rinkai teikiami pušies sortimentai. Pušies sortimentai užsienio rinkoje. Kainų ir pajamų pokyčiai 1998-2002 metais. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Sausinimo priemonių projektavimas poilsiavietėje prie Kadrėnų tvenkinioLietuvos gamtinės sąlygos ir sausinimo pagrindimas. Sausinimo būdai ir priemonės. Sausinimo reikšmė, privalumai ir trūkumai. Drenažo taikymo sritys Lietuvoje. Drenažo apibūdinimas. Drenažo privalumai ir trūkumai. Drenažo klasifikavimas. Plotų su želdiniais sausinimas. Statybinių objektų drenažas. Įvairios paskirties objektų drenažas. Sausinimo priemonių projektavimas. Bendroji Ukmergės rajono charakteristika. Kaimo turizmo plėtojimas Ukmergės rajone. Pasirinkto objekto charakteristika. Pagrindinių teritorijų projektavimas poilsiavietėje prie Kadrėnų tvenkinio. Esamo kelio sutvarkymas. Sausinimo priemonės masinių renginių ir aktyvaus poilsio zonoje. Paplūdimio įrengimas. Parko projektavimas. Numatomos poilsiavietės sutartiniai ženklai. Įvadas. Skaityti daugiau
Sezoninės augalų dekoratyvumo kaitos tyrimai želdynuoseBaigiamojo darbo užduotis. Želdinių ir jų dizaino neuniversitetinių studijų vertinamų profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Darbo tikslas - Ištirti sezoniškumo kaitą Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto (Kauno r., Mastaičiai) ir Garliavoje esančios sodybos želdynuose bei pateikti kompozicinius siūlymus. Metų sezonai ir jų kaita. Laiko ir klimato juostos. Metų sezonai vidutinių platumų klimato juostoje. Sezoninio augalų vystymosi ritmiškumas. Sezoninių spalvų kaita kraštovaizdyje. Kraštovaizdžio fenologiniai indikatoriai. Kraštovaizdžio spalvinės kaitos dinamika. Metų laikų spalvų teorija. Klasikiniai spalvų derinimo būdai. Gamtos estetinis ir psichologinis poveikis žmogui. Augalų formų, kvapų ir spalvų poveikis žmogui. Miško kraštovaizdžio poveikis žmogui. Augalų žydėjimo ypatumai vegetacijos periode. Sumedėjusių augalų žydėjimo charakteristika. Žolinių augalų žydėjimo charakteristika. Apibendrinimas. Tyrimo objektų aprašymas. Kauno rajono ir Garliavos regiono gamtinės ir klimatinės sąlygos. Gamtinės sąlygos ir kraštovaizdis. Klimatinės sąlygos. Kauno kolegijos kraštotvarkos fakulteto želdynas. Trumpa želdyno istorija. Tyrimo objektai. Sodybos Garliavoje želdynas. Trumpa želdyno istorija. Tyrimo objektas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Kraštotvarkos fakulteto želdyno sezoninės kaitos tyrimo rezultatai. Mažojo kiemelio sezoninės kaitos tyrimas. Prie pagrindinio įėjimo daugiaeilio gėlyno sezoninės kaitos tyrimas. Daugiamečių gėlių masyvas. Klevų grupės prie II bendrabučio sezoninės kaitos tyrimas. Garliavos sodybos gėlyno sezoninės kaitos tyrimo rezultatai. Augalai trumpiausios nakties – Joninių šventėje. Darbo rezultatų apibendrinimas. Sezoniškumo kompoziciniai siūlymai. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Skirtingais būdais apskaičiuotų mineralinių trąšų normų veiksmingumas sukultūrintame smėlingo priemolio išplautžemyjeĮvadas. Žieminių kviečių tręšimas. Bulvių tręšimas. Miežių tręšimas. Tyrimų sąlygos ir metodika. Dirvožemio savybės. Meteorologinės sąlygos. Bandymų vykdymo sąlygos ir metodika. Bandymų schema. Tyrimų bendrosios sąlygos. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Bandyme augintų žemės ūkio augalų derliai ir jų kokybė. Žieminiai kviečiai. Bulvės. Vasariniai miežiai. Lauko sėjomainos grandies žieminiai kviečiai-bulvės-miežiai produktyvumas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Sodybos sutvarkymo projektas: M. Balašaičio sodybaM. Balašaičio sodybos sutvarkymo projektas. Įvadas. Darbo tikslas: sudaryti M. Balašaičio sodybos sutvarkymo projektą. Darbo metodika, reikšminiai žodžiai ir sąvokos. Darbo objekto aprašymas. Objekto esama padėtis. Gamtinės, klimatinės ir ekologinės sąlygos. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Sodybos įvažiavimo ir vaikščiojimo takų sistema. Takų ir takelių sistema. Takų bei takelių įrengimo technologija. Sodybos apšvietimo sistema. Apšvietimo sistema. Šviestuvų įrengimo technologija. Sodybos tvorų sistema. Sodybos tvoros. Sodybos tvoros įrengimo technologija. Mažoji architektūra. Sodyboje projektuojama pavėsinė. Sodyboje projektuojamos pavėsinės įrengimo technologija. Želdinių kompozicijos ir dendrologinis planas. Veja, jos įrengimas ir priežiūra. Darbo saugos reikalavimai. Sąmatos. Takų dangų sąmata. Šviestuvų sąmata. Sklypo tvorų sąmata. Sklypo tvora iš klinkerinių plytų ir plieninių konstrukcijų sąmata. Sklypo tvora iš cinkuoto vielinio tinklo sąmata. Sodybos pavėsinės sąmata. Želdinimo sąmata. Bendra sklypo sutvarkymo sąmata. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Tiesioginės sėjos, supaprastinto žemės dirbimo ir augalinių liekanų įtaka sėklų guoliavietės parametrams ir dirvožemio fizikinėms savybėmsĮvadas. Literatūra tiriamu klausimu. Tiesioginės sėjos į neįdirbtą dirvą ir supaprastinto žemės dirbimo pranašumai ir trūkumai. Supaprastinto žemės dirbimo tyrimai Lietuvoje. Supaprastinto žemės dirbimo tyrimai užsienyje. Tiesioginės sėjos į neįdirbtą dirvą, supaprastinto žemės dirbimo ir augalinių liekanų įtaka dirvožemio porų tūriui ir tankiui. Tiesioginės sėjos į neįdirbtą dirvą, supaprastinto žemės dirbimo ir augalinių liekanų įtaka drėgmės kiekiui dirvoje. Bandymo vykdymo sąlygos ir metodika. Bandymo vykdymo vieta ir dirvožemis. Bandymo schema ir parametrai. Tyrimų metodai. Agrotechninės priemonės ir jų atlikimo laikas. Meteorologinės sąlygos. Tyrimų rezultatai. Sėklų guoliavietės parametrai. Drėgmės kiekis sėklos guoliavietėje. Miežių dygimo energija ir daigų skaičius. Dirvožemio poringumas miežių krūmijimosi tarpsnyje. Dirvos tankis miežių krūmijimosi tarpsnyje. Dirvos drėgmė miežių krūmijimosi tarpsnyje. Dirvos struktūra ir jos patvarumas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Tinkamų naudoti ekologiniuose ūkiuose kalio trąšų formų įtaka bulvių derliui ir jo kokybeiĮvadas. Literatūros apžvalga. Organinės trąšos ekologiniuose ūkiuose. Maisto medžiagų balansas ir jų nuostoliai, bei energetinis efektyvumas. Kalio trąšos ekologinėje žemdirbystėje. Bulvių biologinės savybės. Bulvių reikmė agroklimatinėms sąlygoms. Bulvių reikmė maisto medžiagoms. Bulvių tręšimas. Kalio trąšų įtaka bulvių veislės "Vokė" stiebagumbių cheminei sudėčiai. Tyrimų metodai ir sąlygos. Bandymo vykdymo vieta ir dirvožemis. Bandymo schema ir analizių metodai. Meteorologinės sąlygos. Tyrimų duomenys ir jų aptarimas. Kalio trąšų formų įtaka bulvių bendram ir prekiniam derliui. Kalio trąšų formų įtaka bulvių cheminei sudėčiai. Kalio trąšų formų panaudojimo bulvių tręšimui ekonominis efektyvumas. Išvados. Santrauka anglų kalba. Skaityti daugiau
Trąšų formų efektyvumas vasarinių rapsų pasėliuoseĮvadas. Literatūra tiriamu klausimu. Atskirų maisto elementų įtaka sėklų derliui ir cheminei sudėčiai. Azoto įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui ir cheminei sudėčiai. Fosforo trąšų įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui ir cheminei sudėčiai. Kalio trąšų ir mikroelementų įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui ir cheminei sudėčiai. Vasarinių rapsų auginimo agrotechnika. Meteorologinių sąlygų įtaka rapsų cheminei sudėčiai. Bandymų vykdymo sąlygos ir metodika. Bandymo vykdymo vieta ir dirvožemis. Bandymo schema, tyrimų ir analizių metodai. Auginimo technologija. Meteorologinės sąlygos. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Mineralinių trąšų įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui. Mineralinių trąšų įtaka vasarinių rapsų sėklų cheminei sudėčiai. Trąšų formų ekonominis efektyvumas vasariniams rapsams. Išvados. Santrauka. Summary. Skaityti daugiau
Vaistinio smidro introdukuotų veislių įvertinimasVaistinio smidro (Asparagus officinalis L.) introdukuotų veislių įvertinimas. Summary. Įvadas. Vaistinio smidro kilmė ir paplitimas. Vaistinio smidro botaninės savybės. Vaistinio smidro maistinė ir gydomoji vertė. Vaistinio smidro veislės. Vaistinio smidro auginimo sąlygos. Vaistinio smidro agrotechnika. Vaistinio smidro ligos ir kenkėjai. Tyrimų sąlygos ir metodai. Bandymų vietos ir dirvožemio charakteristika. Tyrimų metodika. Tyrimų metodai. Meteorologinės sąlygos. Darbo rezultatai ir aptarimas. Vaistinio smidro introdukuotų veislių derėjimo trukmė. Vaistinio smidro ūglių derlingumo įvertinimas. Vaistinio smidro introdukuotų veislių ūglių parametrų analizė. Vaistinio smidro ūglių biocheminės sudėties duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau